Privacyverklaring

Informatie over de bescherming van de privacy voor klanten van RSD Reise Service Deutschland GmbH

Deze privacyverklaring beschrijft hoe RSD Reise Service Deutschland GmbH [‘RSD’] omgaat met uw persoonsgegevens en hoe uw privacy gewaarborgd wordt. In de verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens we wanneer van u verwerken en waarom. Daarnaast informeren we u over uw rechten en geven we u andere wettelijk verplichte informatie.
Naast de hierna beschreven gegevensverwerkingsprocessen kunnen uw gegevens nog op andere manieren verwerkt worden, voor zover u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. In voorkomend geval hangt het van de betreffende toestemming af hoeveel gegevens we verwerken.

I. Over de omvang van de gegevensverzameling, de toepassingen en het doorsturen naar derden

1. Uw reis
Indien u via RSD Reise Service Deutschland een reis boekt, verzamelen wij via de voor de reis vereiste gegevens via door ons aangewezen en gecontroleerde dienstverleners. Deze gegevens omvatten hoofdzakelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, de reisdata (dag van heen- en terugreis, luchthaven of busstation van vertrek) en uw boekingsgegevens (gekozen reis, evt. verlengingsweek). U bent verplicht om ons de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens ter beschikking te stellen. Zo niet, kunnen wij uw boeking niet uitvoeren.
Om uw reis te boeken en af te handelen, sturen wij de hiervoor vereiste gegevens door naar een agentschap dat de verdere afhandeling van uw reis ter plaatse van ons overneemt. Hierbij worden enkel de benodigde gegevens doorgestuurd naar de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van uw reis, zoals bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, het busbedrijf voor uw vervoer ter plaatse (naar uw hotel of voor een rondreis) of het hotel voor de komende overnachtingen. Tussen RSD Reise Service Deutschland en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken. De hoofdzetel van zowel het agentschap als de andere dienstverleners is gevestigd buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte, indien uw vakantiebestemming ook buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte ligt. In dit geval worden uw gegevens verwerkt volgens de wetten van het betreffende land, waarin de hoofdzetel van dat bedrijf gevestigd is. Gelieve u ter plaatse te informeren over de omvang van de gegevensverwerking.
Indien u de mogelijkheid benut om ons een aanvraag per e-mail te sturen of indien u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij de ons op die manier verstrekte gegevens voor de verwerking van uw aanvraag. Als gevolg van de aanvraag die u ons stelt via deze weg, zullen we u contacteren indien u dat wenst of uw verzoek om informatie of bepaald materiaal (bv. een catalogus) inwilligen.
De gegevens uit de reisboeking worden bovendien gebruikt voor een eventuele vereiste afhandeling van garantiekwesties of andere klachten. Daarnaast kunnen deze gegevens ook doorgestuurd worden naar externe accountants en / of belastingconsulenten met het oog op advies of controle. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen zoals artikel 52 Algemene Wet Rijksbelastingen en artikel 2:10 lid 3 Burgerlijk Wetboek en na afloop van de wettelijke bewaringstermijnen gewist.

2. Over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden
Zowel RSD als door RSD aangewezen en gecontroleerde dienstverleners (bv. lettershops) gebruiken naam en adres om aan klantenbinding en klantenreactivering te doen. Daaronder vallen het opsturen van extra informatie over interessante producten en services per post, maar ook het opsturen van waardebonnen. Zo wil RSD haar klanten op de hoogte houden van andere interessante opties voor hun vakantie en klanten op lange termijn aan zich binden. Gegevens worden echter nooit voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven. Telefoonnummers en e-mailadressen worden gebruikt voor reclamedoeleinden mits afzonderlijke toestemming. Hierop bestaat de volgende uitzondering: indien RSD uw e-mailadres ontvangt in het kader van een verkoop van producten, dan gebruikt RSD dit e-mailadres om reclame te maken voor haar eigen, gelijkaardige producten. U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden, zoals u bij het verstrekken van deze gegevens alsook bij elke ontvangen reclame meegedeeld wordt. Indien we uw uitdrukkelijke toestemming niet hebben, dan gebruiken we uw naam en adres – inclusief e-mailadres – niet langer voor reclamedoeleinden, voor zover u in de voorbije 2 jaar geen blijk gegeven hebt van interesse om nog langer klant te zijn van RSD. Hieronder verstaan we het boeken of reserveren van een reis.
Verder verwerkt RSD de bestelgegevens en de gegevens in het kader van het gebruik van online aanbiedingen / services (websites van bedrijven) om uw reisboeking te individualiseren, continu te verbeteren en u zo in de toekomst ook een op uw interesses afgestemd aanbod te kunnen bieden. Zo gebruiken we de gegevens voor de reisboeking en de gegevens die in het kader van het gebruik van aanbiedingen / services verzameld worden om u optimaal te ondersteunen bij uw boeking en u te wijzen op interessante bestemmingen uit ons aanbod. Deze gegevens verwerken we binnen onze onderneming onder een pseudoniem, zodat de bescherming van uw persoonsgegevens niet in het gedrang komt. Door deze gegevensverwerking kunnen we u via gepersonaliseerde aanbiedingen (website, e-mail of post) die producten voorstellen, waarvan we uitgaan dat u er interesse in zou kunnen hebben. U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden, zoals u bij het verstrekken van deze gegevens als ook bij elke ontvangen reclame meegedeeld wordt.
Uw naam en adres alsook de gegevens voor de reisboeking en de gegevens die in het kader van het gebruik van aanbiedingen / services verzameld worden, worden niet langer gebruikt voor reclamedoeleinden, ook niet voor met direct marketing gepaard gaande profiling, voor zover u bijvoorbeeld door de boeking van door RSD aangeboden producten in de voorbije 2 jaar geen blijk gegeven hebt van interesse om nog langer klant te zijn van RSD. Hieronder verstaan we het boeken of reserveren van een reis. Na afloop van deze 2 jaar zullen we nog twee jaar lang uw naam, adres, geboortedatum, laatste reisboeking en bestemming gebruiken voor reclame per post. Indien u in die periode niet op onze reclame reageert, zullen we ook deze gegevens na afloop van deze twee jaar wissen.

3. Abonnement op een e-mailnieuwsbrief
Een e-mailnieuwsbrief sturen we u enkel indien u ons daartoe vooraf uitdrukkelijk uw toestemming gegeven hebt. Deze toestemming omvat ook de personalisatie van de nieuwsbrief. RSD laat de e-mailnieuwsbrieven door een externe dienstverlener versturen. Voor zover we niet over een uitgebreidere toestemming beschikken, maakt dit bedrijf voor ons een anonieme statistiek op over het aantal geopende nieuwsbrieven. Tussen RSD Reise Service Deutschland en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken. Zo krijgt RSD zicht op het aantal nieuwsbrieven dat daadwerkelijk werd geopend wordt en hoeveel abonnees een product hebben bekeken. Deze gegevens worden enkel statistisch geregistreerd en zijn anoniem.

4. Kredietkaartbetaling
Uw kredietkaartgegevens worden verzameld door TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash) en worden uitsluitend gebruikt om de afrekening van de bij ons geboekte reis af te handelen. TeleCash gebruikt uw gegevens voor geen enkel ander doel. RSD ontvangt uw kredietkaartgegevens niet als platte tekst, maar ontvangt van TeleCash als bewijs enkel een ID en uw kredietkaartnummer in een verkort, onleesbaar formaat (123456******7890).
Om te verifiëren of de door u verstrekte kredietkaartgegevens correct zijn, reserveert onze betalingspartner TeleCash tijdelijk een bedrag van € 1 op uw kredietkaart. Dit bedrag wordt uiteraard meteen weer vrijgegeven. Het te betalen bedrag wordt pas op een later tijdstip afgeboekt. Tussen RSD Reise Service Deutschland en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

5. Aanbevelingen door klanten
Indien onze klanten ons wijzen op personen die eventueel belangstelling voor ons aanbod zouden kunnen hebben, verzamelen we de ons verstrekte persoonsgegevens met als doel om nieuwe klanten te winnen. We verwerken en gebruiken de naam en het adres enkel om onze catalogus op te sturen. Met het oog daarop geven we uw gegevens eventueel aan door ons aangewezen dienstverleners zoals bv. leveranciers of aan ons serviceteam door. Indien de belangstellende geen interesse heeft in onze diensten, dan sturen we ook geen catalogus meer op. Voorts zijn we ertoe verplicht om de door u genoemde persoon mee te delen dat u ons zijn adresgegevens verstrekt hebt.
We bewaren deze gegevens (gegevens over de belangstellende en het feit dat u deze belangstellende aanbevolen hebt) voor de periode van één jaar om dit te kunnen aantonen. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking: Art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG).

II. Uw rechten als betrokkene

Elke betrokkene heeft de volgende rechten:
• het recht op informatie (art. 15 GDPR [AVG])
• het recht om onjuiste gegevens te corrigeren (art. 16 GDPR [AVG])
• het recht om gegevens te wissen en het recht om ‘vergeten te worden’ (art. 17 GDPR [AVG])
• het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (art. 18 GDPR [AVG])
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR [AVG]).

U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden – met inbegrip van met direct marketing gepaard gaande profiling – zonder hiervoor een reden te hoeven geven.

Daarenboven heeft de betrokkene ook een algemeen recht van bezwaar (cf. art. 21 § 1 GDPR [AVG]).
In dit geval dient het bezwaar tegen de gegevensverwerking gemotiveerd te worden.
Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op een gegeven toestemming, dan kan deze toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang herroepen worden.
Voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene kunt u zich richten tot info@rsd-reizen.nl.
Daarnaast kunt u klachten over de door ons uitgevoerde gegevensverwerking ook bij de toezichthoudende autoriteit indienen.

III. Algemene informatie

Voor de toepassing van de GPDR is RSD Reise Service Deutschland GmbH, Elsenheimerstraße 61, 80687 München verantwoordelijk.
Voor vragen over privacy bij RSD kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: privacy@rsd-reizen.nl.
De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is als volgt:
• voor de uitvoering van een overeenkomst met inbegrip van afrekening, behandeling van klachten / garantie: art. 6 [1]b GDPR (AVG)
• voor het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden met inbegrip van daarmee gepaard gaande profiling: art. 6 [1]f GDPR (AVG)
• voor reclame per e-mail: art. 6 [1]a GDPR (AVG) en de overeenkomstige nationaalrechtelijke bepaling voor de toepassing van art. 3 lid 7 richtlijn 2009/136/EG over de bescherming van de privacy in elektronische communicatie
• voor reclame per telefoon: art. 6 [1]a GDPR (AVG).

Stand: mei 2018

Vergroting: