Privacyverklaring

Privacy- en cookierichtlijn

Deze richtlijn betreffende de bescherming van de privacy beschrijft de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de websites van RSD Reise Service Deutschland GmbH inclusief de mobiele toepassingen (onze ‚apps‘). Ze licht ook de keuzemogelijkheden toe die u krijgt met betrekking tot uw persoonsgegevens (‚uw rechten‘) en hoe u ons kunt contacteren.

I. Wie is verantwoordelijk en hoe kan ik de privacyverantwoordelijke bereiken?

Voor de toepassing van de GPDR is RSD Reise Service Deutschland GmbH, Elsenheimerstraße 61, 80687 München verantwoordelijk.
Voor vragen over privacy bij RSD kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: gegevensbescherming@rsd-reizen.nl.
De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is als volgt:
• voor de uitvoering van een overeenkomst met inbegrip van afrekening, behandeling van klachten / garantie: art. 6 [1]b GDPR (AVG)
• voor het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden met inbegrip van daarmee gepaard gaande profiling: art. 6 [1]f GDPR (AVG)
• voor reclame per e-mail: art. 6 [1]a GDPR (AVG) en de overeenkomstige nationaalrechtelijke bepaling voor de toepassing van art. 3 lid 7 richtlijn 2009/136/EG over de bescherming van de privacy in elektronische communicatie
• voor reclame per telefoon: art. 6 [1]a GDPR (AVG).

In het impressum vindt u hoe u met ons contact kunt opnemen en wie verantwoordelijk is voor de bescherming van de privacy. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of over de bescherming van uw privacy in het algemeen kunt u zich richten tot onze privacyverantwoordelijke op het in het impressum vermelde adres of op het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@rsd-reizen.nl.

II. Uw rechten als betrokkene

Elke betrokkene heeft de volgende rechten:

• het recht op informatie (art. 15 GDPR [AVG])
• het recht om onjuiste gegevens te corrigeren (art. 16 GDPR [AVG])
• het recht om gegevens te wissen en het recht om ‘vergeten te worden’ (art. 17 GDPR [AVG])
• het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (art. 18 GDPR [AVG])
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR [AVG]).

U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden – met inbegrip van met direct marketing gepaard gaande profiling – zonder hiervoor een  reden te hoeven geven.

Daarenboven heeft de betrokkene ook een algemeen recht van bezwaar (cf. art. 21 § 1 GDPR [AVG]). In dit geval dient het bezwaar tegen de gegevensverwerking gemotiveerd te worden. Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op een gegeven toestemming, dan kan deze toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang herroepen worden.
Voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene kunt u zich richten tot privacy@rsd-reizen.nl. Daarnaast kunt u klachten over de door ons uitgevoerde gegevensverwerking ook bij de toezichthoudende autoriteit indienen.

III. Over de verwerking van persoonsgegevens door RSD Reise Service Deutschland GmbH

Hierna geven we u een overzicht van hoe we de bescherming van u persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website waarborgen en welke soorten persoonsgegevens we voor welk doeleinde en in welke omvang verwerken.

1. Verwerking van persoonsgegevens bij bestellingen 

1. Uw reis
Indien u via RSD Reise Service Deutschland een reis boekt, verzamelen wij via de voor de reis vereiste gegevens via door ons aangewezen en gecontroleerde dienstverleners. Deze gegevens omvatten hoofdzakelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, de reisdata (dag van heen- en terugreis, luchthaven of busstation van vertrek) en uw boekingsgegevens (gekozen reis, evt. verlengingsweek). U bent verplicht om ons de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens ter beschikking te stellen. Zo niet, kunnen wij uw boeking niet uitvoeren. U dient in het kader van de reis tevens de contactgegevens door te geven van wie in geval van nood geïnformeerd dient te worden (naam, voornaam, adres, contactgegevens zoals telefoon, fax en mail). Deze contactgegevens worden gebruikt als u zich onvrijwillig in een noodsituatie bevindt en niet zelf in staat bent contact op te nemen met uw nood-contactpersoon. De contactgegevens van uw nood-contactpersoon worden ook gebruikt indien u dit uitdrukkelijk wenst gedurende de reis. Alvorens u de betreffende gegevens aan ons doorgeeft, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken en maak uw contactpersoon ingeval van nood bekend met deze privacyverklaring. De bepalingen van deze privacyverklaring, meer specifiek de rechten als betrokkene onder II., zijn van toepassing op de nood-contactpersoon. De gegevens van de nood-contactpersoon worden tot twee weken na afloop van de reis bewaard, tenzij er een wettelijke verplichting is de gegevens langer te bewaren. De contactgegevens van de nood-contactpersoon worden niet gebruikt voor markering doeleinden en niet aan derden medegedeeld tenzij daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
Om uw reis te boeken en af te handelen, sturen wij de hiervoor vereiste gegevens door naar een agentschap dat de verdere afhandeling van uw reis ter plaatse van ons overneemt. Hierbij worden enkel de benodigde gegevens doorgestuurd naar de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van uw reis, zoals bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, het busbedrijf voor uw vervoer ter plaatse (naar uw hotel of voor een rondreis) of het hotel voor de komende overnachtingen. Tussen RSD Reise Service Deutschland en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken. Tussen RSD Reise Service Deutschland en deze derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Indien u de mogelijkheid benut om ons een aanvraag per e-mail te sturen of indien u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij de ons op die manier verstrekte gegevens voor de verwerking van uw aanvraag. Als gevolg van de aanvraag die u ons stelt via deze weg, zullen we u contacteren indien u dat wenst of uw verzoek om informatie of bepaald materiaal (bv. een catalogus) inwilligen.
De gegevens uit de reisboeking worden bovendien gebruikt voor een eventuele vereiste afhandeling van garantiekwesties of andere klachten. Daarnaast kunnen deze gegevens ook doorgestuurd worden naar externe accountants en / of belastingconsulenten met het oog op advies of controle. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen zoals artikel 52 Algemene Wet Rijksbelastingen en artikel 2:10 lid 3 Burgerlijk Wetboek en na afloop van de wettelijke bewaringstermijnen gewist.

2. Over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden
Zowel RSD als door RSD aangewezen en gecontroleerde dienstverleners (bv. lettershops) gebruiken naam en adres om aan klantenbinding en klantenreactivering te doen. Daaronder vallen het opsturen van extra informatie over interessante producten en services per post, maar ook het opsturen van waardebonnen. Zo wil RSD haar klanten op de hoogte houden van andere interessante opties voor hun vakantie en klanten op lange termijn aan zich binden. Gegevens worden echter nooit voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven. Telefoonnummers en e-mailadressen worden gebruikt voor reclamedoeleinden mits afzonderlijke toestemming. Hierop bestaat de volgende uitzondering: indien RSD uw e-mailadres ontvangt in het kader van een verkoop van producten, dan gebruikt RSD dit e-mailadres om reclame te maken voor haar eigen, gelijkaardige producten. U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden, zoals u bij het verstrekken van deze gegevens alsook bij elke ontvangen reclame meegedeeld wordt. Indien we uw uitdrukkelijke toestemming niet hebben, dan gebruiken we uw naam en adres – inclusief e-mailadres – niet langer voor reclamedoeleinden, voor zover u in de voorbije 2 jaar geen blijk gegeven hebt van interesse om nog langer klant te zijn van RSD. Hieronder verstaan we het boeken of reserveren van een reis. Verder verwerkt RSD de bestelgegevens en de gegevens in het kader van het gebruik van online aanbiedingen / services (websites van bedrijven) om uw reisboeking te individualiseren, continu te verbeteren en u zo in de toekomst ook een op uw interesses afgestemd aanbod te kunnen bieden. Zo gebruiken we de gegevens voor de reisboeking en de gegevens die in het kader van het gebruik van aanbiedingen / services verzameld worden om u optimaal te ondersteunen bij uw boeking en u te wijzen op interessante bestemmingen uit ons aanbod. Deze gegevens verwerken we binnen onze onderneming onder een pseudoniem, zodat de bescherming van uw persoonsgegevens niet in het gedrang komt. Door deze gegevensverwerking kunnen we u via gepersonaliseerde aanbiedingen (website, e-mail of post) die producten voorstellen, waarvan we uitgaan dat u er interesse in zou kunnen hebben. U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden, zoals u bij het verstrekken van deze gegevens als ook bij elke ontvangen reclame meegedeeld wordt. Uw naam en adres alsook de gegevens voor de reisboeking en de gegevens die in het kader van het gebruik van aanbiedingen / services verzameld worden, worden niet langer gebruikt voor reclamedoeleinden, ook niet voor met direct marketing gepaard gaande profiling, voor zover u bijvoorbeeld door de boeking van door RSD aangeboden producten in de voorbije 2 jaar geen blijk gegeven hebt van interesse om nog langer klant te zijn van RSD. Hieronder verstaan we het boeken of reserveren van een reis. Na afloop van deze 2 jaar zullen we nog twee jaar lang uw naam, adres, geboortedatum, laatste reisboeking en bestemming gebruiken voor reclame per post. Indien u in die periode niet op onze reclame reageert, zullen we ook deze gegevens na afloop van deze twee jaar wissen.

3. Abonnement op een e-mailnieuwsbrief
Een e-mailnieuwsbrief sturen we u enkel indien u ons daartoe vooraf uitdrukkelijk uw toestemming gegeven hebt. Deze toestemming omvat ook de personalisatie van de nieuwsbrief. RSD laat de e-mailnieuwsbrieven door een externe dienstverlener versturen. Voor zover we niet over een uitgebreidere toestemming beschikken, maakt dit bedrijf voor ons een anonieme statistiek op over het aantal geopende nieuwsbrieven. Tussen RSD Reise Service Deutschland en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken. Zo krijgt RSD zicht op het aantal nieuwsbrieven dat daadwerkelijk werd geopend wordt en hoeveel abonnees een product hebben bekeken. Deze gegevens worden enkel statistisch geregistreerd en zijn anoniem.

4. Kredietkaartbetaling
Uw kredietkaartgegevens worden verzameld door TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash) en worden uitsluitend gebruikt om de afrekening van de bij ons geboekte reis af te handelen. TeleCash gebruikt uw gegevens voor geen enkel ander doel. RSD ontvangt uw kredietkaartgegevens niet als platte tekst, maar ontvangt van TeleCash als bewijs enkel een ID en uw kredietkaartnummer in een verkort, onleesbaar formaat (123456******7890).
Om te verifiëren of de door u verstrekte kredietkaartgegevens correct zijn, reserveert onze betalingspartner TeleCash tijdelijk een bedrag van € 1,– op uw kredietkaart. Dit bedrag wordt uiteraard meteen weer vrijgegeven. Het te betalen bedrag wordt pas op een later tijdstip afgeboekt.
Tussen RSD Reise Service Deutschland en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

5. Aanbevelingen door klanten
Indien onze klanten ons wijzen op personen die eventueel belangstelling voor ons aanbod zouden kunnen hebben, verzamelen we de ons verstrekte persoonsgegevens met als doel om nieuwe klanten te winnen. We verwerken en gebruiken de naam en het adres enkel om onze catalogus op te sturen. Met het oog daarop geven we uw gegevens eventueel aan door ons aangewezen dienstverleners zoals bv. leveranciers of aan ons serviceteam door. Indien de belangstellende geen interesse heeft in onze diensten, dan sturen we ook geen catalogus meer op. Voorts zijn we ertoe verplicht om de door u genoemde persoon mee te delen dat u ons zijn adresgegevens verstrekt hebt.
We bewaren deze gegevens (gegevens over de belangstellende en het feit dat u deze belangstellende aanbevolen hebt) voor de periode van één jaar om dit te kunnen aantonen. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking: Art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG).

2. Verwerking van gegevens bij bezoek aan onze website – logfiles

Bij een bezoek aan onze website worden automatisch gegevens van algemene aard verzameld. Deze gegevens (serverlogfiles) bevatten bijvoorbeeld de soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Bovendien wordt uw IP-adres bijgehouden en gebruikt om de door u gewenste service te bieden. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om de door u gezochte inhoud van de websites correct weer te geven en zijn nu eenmaal vereist bij gebruik van het internet.

Deze logfilegegevens worden na afloop van het gebruik ervan onmiddellijk geanonimiseerd of gewist. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG).

Conform ons IT-veiligheidsconcept worden de verzamelde logfilegegevens voor een periode van zes weken bewaard om eventuele aanvallen op onze website te herkennen en te analyseren. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG).

3. Verwerking van gegevens bij gebruik van de website – uw aanvragen 

Indien u ons een aanvraag per e-mail of via het contactformulier stuurt, verzamelen we uw verstrekte gegevens voor de verwerking en het beantwoorden van uw vraag. Deze gegevens bewaren wij voor een periode van tot twee jaar als bewijsmateriaal. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG).

4. Abonnement op een e-mailnieuwsbrief

Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief gebruiken we het zogenaamde double-opt-in-proces. Nadat u ons uw e-mailadres hebt verstrekt, sturen we een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen om te bevestigen dat u zich voor de nieuwsbrief wenst aan te melden. Indien u dit niet binnen de 48 uur bevestigt, wordt uw aanmelding automatisch gewist. Indien u uw aanmelding na ontvangst van de nieuwsbrief bevestigt, bewaren we uw e-mailadres totdat u zich van de nieuwsbrief uitschrijft. We bewaren uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Verder bewaren we telkens bij aanmelding en bij bevestiging uw IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en om te kunnen aantonen dat we de nieuwsbrief naar het juiste adres sturen. Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub a GDPR (AVG).

Enkel het e-mailadres is een verplicht veld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U hebt het recht om uw wens om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment te herroepen. Uw herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot op het moment van de herroeping. U kunt zich van de nieuwsbrief uitschrijven door op de overeenkomstige link in elke nieuwsbrief te klikken, door een e-mail te sturen naar info@rsd-reizen.nl  of door een bericht te sturen naar de in het impressum vermelde contactgegevens.

5. Opmerkingen inzake de waarborging van de veiligheid van gegevens

Aan onze kant treffen we technische en operationele veiligheidsmaatregelen om de bij ons bewaarde persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door derden, verlies of misbruik en om een beveiligde gegevensoverdracht mogelijk te maken.

We moeten u erop wijzen dat derden door de structuur van het internet ongewild toegang tot uw gegevens zouden kunnen krijgen. Daarom is het ook uw verantwoordelijkheid om uw gegevens te versleutelen of op enige andere manier tegen misbruik te beschermen. Zonder zulke beschermingsmaatregelen kunnen vooral niet-versleutelde overgedragen gegevens, ook per e-mail, door derden gelezen worden.

IV. Integratie van externe services

1. Integratie van social plug-ins

Onze website maakt gebruik van social plug-ins van verschillende sociale netwerksites zoals bijvoorbeeld Facebook.com, Twitter.com en Google+. Deze plug-ins dienen om interactie met uw contacten mogelijk te maken en interessante informatie eenvoudig te kunnen delen. Deze plug-ins zijn te herkennen aan het overeenkomstige logo van het sociale netwerk. We hanteren een 2-klik-oplossing zodat er bij een louter bezoek aan de website geen gegevens worden overgedragen.

Pas wanneer u op zo’n plug-in klikt, maakt uw browser een directe connectie met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt door het netwerk direct naar uw browser verstuurd en door uw browser in de website geïntegreerd. Indien de hoofdzetel van deze netwerken zich buiten de EU of de EER bevindt, kunnen we niet uitsluiten dat uw gegevens naar een server buiten de EU/EER verstuurd worden en daar verwerkt worden. We hebben geen invloed op de omvang, noch de gebruiksperiode van de gegevens die het betreffende sociale netwerk verzamelt via deze plug-ins en geven daarom mee wat wij weten:

Door de integratie van de plug-ins ontvangt het betreffende netwerk de informatie dat u de overeenkomstige pagina van onze website hebt opgeroepen. Bent u ingelogd bij een van de netwerken, dan kan dit netwerk deze informatie aan uw profiel koppelen. Indien u niet wenst dat het netwerk informatie over uw bezoek aan onze website verzamelt, dan moet u zich daarvoor vooraf uitloggen. Het netwerk heeft echter altijd de mogelijkheid om uw IP-adres te achterhalen en te bewaren, hoewel u zich daar niet hebt geregistreerd of niet ingelogd bent. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in beschikken wij geen informatie.

De aanbieder van de plug-in bewaart de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of om zijn website op uw maat vorm te geven. Dergelijk gebruik gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om reclame op maat aan te kunnen bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk over hun activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht op bezwaar tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen bij de aanbieders van de plug-ins.

Wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG). Het doel, de duur en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens, alsook uw overeenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerksites:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: https://policies.google.com/privacy

2. Integratie van YouTube 

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Indien u een van onze webpagina’s met een YouTube plug-in bezoekt, wordt er een connectie gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Indien u ingelogd bent op uw YouTubeaccount, dan laat u YouTube toe om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u vooraf van uw YouTubeaccount af te melden.

We gebruiken YouTube om ons online aanbod aantrekkelijk weer te geven en dus op grond van art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG). We houden enkel bij in welke omvang de bij ons geïntegreerde YouTube filmpjes bekeken worden en wissen deze gegevens na afloop van twee jaar.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy .

3. Integratie van Google Fonts

Deze website gebruikt externe lettertypes van Google Fonts, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (‚Google‘). Hiervoor vraagt het door u gebruikte toestel de geselecteerde lettertypes bij Google Fonts op en verstuurt zo automatisch het gebruikte IP-adres en de door u bezochte website. Met deze aanvulling worden de teksten en de lettertypes op de website correct weergegeven. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking: art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG). Houd er rekening mee dat de gegevens buiten de EU/EER kunnen worden verwerkt. Google volgt de regels van de Privacy Shield zodat een gepast beschermingsniveau gewaarborgd is. Of en in welke omvang de aanvragen bij Google bewaard worden, is de loutere verantwoordelijkheid van Google.

Meer informatie vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google https://policies.google.com/privacy.

V. Onze cookierichtlijn

1. Algemene informatie over het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden gezet en die uw browser bewaart. Ze worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. We gebruiken zowel zogenaamde tijdelijke cookies die automatisch gewist worden zodra u uw browser afsluit (’session cookies‘) als blijvende (permanente) cookies.

U hebt de keuze of u cookies toestaat of niet. Dit kunt u in uw browserinstellingen wijzigen. U hebt in feite de keuze om alle cookies te aanvaarden, om bij het gebruik van cookies geïnformeerd te worden of om alle cookies af te wijzen. Indien u voor het laatste kiest, dan is het mogelijk dat u niet volledig gebruik kunt maken van ons aanbod.

Bij het gebruik van cookies wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verplicht noodzakelijke cookies en cookies voor andere doeleinden (meting van bezoekcijfers, reclamedoeleinden).

2. Verplicht noodzakelijke cookies bij bezoek aan onze website 

We maken op onze websites gebruik van session cookies die verplicht noodzakelijk zijn voor een bezoek aan onze website. Daaronder vallen cookies die het ons mogelijk maken om u tijdens een en hetzelfde bezoek aan de website te herkennen. Deze session cookies dragen bij tot een veilig gebruik van ons aanbod. Ze maken een veilig gebruik van het winkelmandfunctionaliteit en het betaalproces mogelijk.

3. Gebruik van cookies met uw toestemming 

Hierna vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken mits uw toestemming aan het begin van uw bezoek aan onze website. Telkens als we u op het gebruik van cookies wijzen, kunt u ze ook afwijzen.

Tracking via Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‚Google‘). Google Analytics gebruikt zog. ‚cookies‘, ofwel tekstbestandjes die op uw computer worden bewaard en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar bewaard. Omdat we de IP-anonimisering op deze website geactiveerd hebben, wordt uw IP-adres door Google echter nog binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte afgekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar pas afgekort. In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons nog andere services te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browser aan te passen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet meer van alle functies van deze website gebruik zal kunnen maken. Bovendien kunt voorkomen dat de door de cookie verzamelde gegevens betreffende uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verstuurd en door Google worden verwerkt door de browserplug-in in de volgende link te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en ze regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verworven inzichten kunnen we onze website continu verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens naar de VS verstuurd worden, volgt Google de regels van de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor de opslag van cookies is de gegeven toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR (AVG)). De verdere analyse van de verzamelde gegevens via Google Analytics gebeurt voor een periode van 26 maanden op basis van art. 6 lid 1 sub f GDPR (AVG).

Meer informatie hierover vindt u ook op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  of op https://policies.google.com/privacy
(algemene informatie over Google Analytics en bescherming van de privacy).

Online marketingmaatregelen – Google Adwords Tracking en Remarketing

We gebruiken de dienst Google Adwords om met behulp van reclameboodschappen (zogenaamde Google Adwords) op externe website de aandacht te vestigen op ons aantrekkelijke aanbod. Deze reclameboodschappen worden door Google via zogeheten (‚Ad servers‘) uitgeleverd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ad server cookies waarmee performance parameters kunnen worden geanalyseerd, zoals bv. ad impressions, clicks en conversions. Zo kunnen we uit de gegevens over de reclamecampagne achterhalen hoe succesvol elke afzonderlijke reclamemaatregel was. Indien u via een Google advertentie op onze website terechtkomt, wordt er door Google Adwords een cookie op uw pc bewaard. Deze cookies zijn slechts 30 dagen geldig en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Deze cookie bevat gewoonlijk de volgende analysedata:

  • Unique Cookie ID
  • Aantal ad impressions per plaatsing (frequency)
  • Laatste impression (relevant voor post-view-conversions)
  • Opt-outinformatie (teken dat de gebruiker niet meer wenst te worden gecontacteerd)

Deze cookies laten Google toe om uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de cookie op zijn computer nog geldig is, dan kunnen zowel Google als de klant zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en zo naar deze pagina doorgestuurd werd. Elke Adwords-klant beschikt over een andere cookie. Cookies kunnen zo niet naar de websites van Adwords-klanten getraceerd worden. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. We ontvangen van Google enkel statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen het meeste effect hadden. Meer gegevens ontvangen we niet uit het gebruik van de reclameboodschappen. We kunnen de gebruikers dan ook niet identificeren via deze gegevens. Wettelijke basis voor de opslag van cookies door Google is de gegeven toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR (AVG)).

Op basis van de gebruikte marketing tool maakt uw browser automatische een directe connectie met de server van Google. Houd er rekening mee dat gegevens door Google verwerkt kunnen worden buiten de Europese Unie. Google volgt de regels van de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. We hebben bovendien geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Google verzameld worden en geven daarom mee wat wij weten:

Door de integratie van ‚Tracking tools‘ ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina van onze website bezoekt of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan onze website aan uw account koppelen. Zelfs indien u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, kan de aanbieder uw IP-adres achterhalen en bewaren. Meer informatie over de bescherming van de privacy bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html

U kunt het gebruik van cookies afwijzen. In uw browserinstellingen kunt u het automatisch bewaren van cookies in het algemeen deactiveren. Eventueel kunt u ook cookies voor conversion tracking deactiveren door uw browserinstellingen zo aan te passen dat cookies van het domein ‚www.googleadservices.com‘ geblokkeerd worden. Bovendien kunt u een browserplug-in installeren die voorkomt dat de gegevens die door de cookie worden verzameld betreffende uw gebruik van de website naar Google worden verstuurd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Indien u geen reclame gebaseerd op uw interesse wenst te zien, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door naar de pagina https://www.google.nl/settings/ads/ te surfen. Meer informatie over de bescherming van de privacy bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy . Alternatief kunt u ook naar de website van het Network Advertising Initiative (NAI) surfen: http://www.networkadvertising.org/

Gebruik van DoubleClick by Google

Deze website maakt gebruik van de online marketing tool DoubleClick by Google, een andere dienst van Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, de rapporten over de campagneresultaten te verbeteren of om te vermijden dat een gebruiker meermaals dezelfde advertenties ziet. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser getoond worden. Zo vermijden ze dat die meerdere keren getoond worden. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zog. conversions registreren die betrekking hebben op een getoonde advertentie. Dat is het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website surft van het bedrijf dat de advertentie uitgegeven heeft en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Door de implementatie van deze tools maakt uw browser automatische een directe connectie met de server van Google. Houd er rekening mee dat er daarbij gegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zouden kunnen worden verwerkt. Google volgt de regels van de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wij hebben bovendien geen invloed op de omgang met en het verdere gebruik van de gegevens door Google. Dit is de verantwoordelijkheid van Google zelf.

Indien u geen reclame gebaseerd op uw interesse wenst te zien, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door naar de pagina https://www.google.nl/settings/ads/ te surfen. Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.nl/doubleclick/ en over de bescherming van de privacy bij Google in het algemeen: https://policies.google.com/privacy . Alternatief kunt u ook naar de website van het Network Advertising Initiative (NAI) surfen: http://www.networkadvertising.org/

Facebook Pixel / Custom Audience

Op onze website hebben we een Facebook-pixel geïntegreerd. Bij een bezoek aan onze website wordt er via een redirect een signaal naar Facebook gestuurd. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden doorgestuurd:

  • Unique Cookie ID
  • Bezochte website
  • Tijdstip

Facebook kan een cookie en een unieke code op uw toestel plaatsen of een reeds geplaatste cookie uitlezen. Indien u bij Facebook aangemeld bent, kan Facebook aan de hand van deze gegevens doelgerichte reclame voor ons op uw Facebook-pagina tonen. Wettelijke basis voor de opslag van cookies is de gegeven toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR (AVG)). De verdere analyse van de verzamelde gegeven is de verantwoordelijkheid van Facebook. Uw toestemming hiervoor kunt u hier intrekken: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Vergroting: