Algemene reisvoorwaarden RSD reizen – Reise Service Deutschland

ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden)

Inleiding
Onderstaande ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, tot stand gekomen. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.
Als de reiziger een reis boekt van een ANVR-reisorganisator, waarop de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze ANVR-Reisvoorwaarden voor het hele traject: van advisering door de reisagent tot en met de uitvoering van de pakketreis. Als een ANVR-reisagent zelf op eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in Nederland is gevestigd, wordt de reisagent voor die reis aangemerkt als reisorganisator.
Op de reserveringsbevestiging wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Als niet duidelijk wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn
dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Printscreen 
Het ‘online’-aanbod van een reisorganisator kan snel wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling dat je bij boeking een print maakt (print screen) van het scherm waarop het aanbod van de reisorganisator staat, zodat daarover later geen onduidelijkheid kan ontstaan.
Aanvullende bedingen
Reisorganisator (en/of reisagent) en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op onderstaande voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. De bedingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die de reiziger op grond van de wet en onderstaande voorwaarden heeft. Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen beding met onderstaande voorwaarden geldt de voor de reiziger gunstigste bepaling.

ANVR-Reisvoorwaarden

Gelden voor boekingen vanaf 1 april 2016

Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleiding
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.
2.2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.
2.3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
2.5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.
De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
4.3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan
op zondagavond middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
4.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator
5.1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
5.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.
5.3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.
5.4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.
5.5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
5.6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
5.7. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator
B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
5.8. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.
6.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs redelijkerwijs
van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
6.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator
7.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
7.3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
7.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8 Rechten van de reiziger
8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
• het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger
9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
9.3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
9.4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10 Betaling
10.1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip (artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500,–; 10% over de daarop volgende € 2500,–; 5% over de volgende € 5000,– en 1% over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger
11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Artikel 12 Klachten
Tijdens de reis
12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. de reisorganisator.
12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van
het klachtrapport daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13 Geschillen
13.1a. Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij de reisorganisator of het boekingskantoor overeenkomstig art. 12.6 of art. 12.7, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.1b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.2. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum);
13.3a. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.
13.3b. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;
13.3c. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 14 Nakomingsgarantie
14.1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,– per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
14.3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
• aan het lid is surseance van betaling verleend; of
• het lid is failliet verklaard; of
• de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Baarn, januari 2017
© Copyright ANVR

ANVR Reisvoorwaarden (PDF)

Aanvullende reisvoorwaarden van RSD Reise Service Deutschland GmbH

Algemene opmerkingen
De navolgende bepalingen zijn door RSD Reise Service Deutschland GmbH (hierna ‘RSD’) zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Garantiecertificaat
Samen met de boekingsbevestiging ontvangt de reiziger nog speciale informatie over de verzekering van de reisorganisator. Het is van het grootste belang dat de reiziger de reisbescheiden goed bewaart, en wel om de volgende redenen. Omdat de reisorganisator een Duitse reisorganisatie is, kan zij geen lid worden van de Nederlandse Stichting Garantiefonds Reisgelden. De reisorganisator biedt haar reizigers echter een soortgelijke waarborg aan voor het onverhoopte geval van een faillissement van de reisorganisatie. Na aanmelding van de reis ontvangt de aanmelder of het boekingskantoor een factuur/bevestiging. Bij de factuur/bevestiging bevindt zich het garantiecertificaat (‘Sicherungsschein’) volgens § 651 k BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). De door de reiziger verrichte (aan)betalingen op de reissom zijn in overeenstemming met § 651 k BGB beschermd tegen het risico van faillissement. Hiermee voldoet de reisorganisator aan hetgeen bepaald is in artikel 7:512 BW.

Calamiteitenverzekering
Ons bedrijf is verzekerd bij de Nederlandse Calamiteitenverzekering voor Reizigers (NCV). De op deze internetsite gepubliceerde reizen vallen onder deze verzekering. Deze verzekering houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit (zoals gedefinieerd in de verzekeringspolis) niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Informatie over de Nederlandse Calamiteitenverzekering vindt u op www.nederlandsecalamiteitenverzekering.nl.

Aanvullende voorwaarden
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur, zaterdag van 9.00 – 15.00 uur

Betaling
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag worden voldaan. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan RSD, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen.
• bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
• bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
• bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Bij vliegreizen Zuid-Afrika
tot 120 dagen voor begin van reis = administratiekosten ter hoogte van 20% van de totale prijs
119e-30e dag voor begin van reis = 50% van de totale prijs
29e-15e dag voor begin van reis = 65% van de totale prijs
14e-8e dag voor begin van reis = 85% van de totale prijs
7e-1e dag voor begin van reis = 90% van de totale prijs
Bij niet verschijnen of annuleren op de vertrekdag = 95% van de totale prijs.

Annuleringskosten lijndienstvliegreizen en scheepsreizen
In aansluiting op artikel 9 lid 2 ANVR Reisvoorwaarden gelden de volgende afwijkende bepalingen ter zake van annuleringskosten bij lijndienstvliegreizen en scheepsreizen:
• bij annulering tot en met 61 dagen vóór de vertrekdag: € 25,– per persoon;
• bij annulering van 60 dagen tot en met 30 dagen vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• bij annulering van 29 dagen tot en met 15 dagen vóór de vertrekdag: 65% van de reissom;
• bij annulering van 14 dagen tot en met 8 dagen vóór de vertrekdag: 85% van de reissom;
• bij annulering van 7 dagen tot 1 dag vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
• bij annulering op de vertrekdag of niet verschijnen: 100% van de reissom.

Deelannulering
a Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsvoorwaarden onder het punt ‘Betaling’ gelden.
d Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
f Een wijziging van de vertrekdatum of een vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering.

Dienstregeling en vluchtplanning (geldt niet voor lijnvluchten)
Bij het boeken van de reis staan de dienstregeling en de vluchtplanning (nonstop-vlucht, directe vlucht of overstappen) voor de reizen van het reisprogramma nog niet vast. De in de boekingsbevestiging aangegeven tijden (voor zover aanwezig) voor heen- en terugvluchten als ook de vluchtplanning zijn slechts indicatieve gegevens en kunnen voor aanvang van de reis een of meermalen gewijzigd worden. Uiterlijk 14 dagen voor vertrek moet de reisorganisatie de vertrektijden, informatie over mogelijke overstaptijden en de gegevens van de overstapluchthaven die voor de reis gelden preciseren. Wijken de gepreciseerde vertrektijden voor heen- en terugvlucht meer dan 8 uur af van de aangekondigde vertrektijd conform boekingsbevestiging, dan heeft de reiziger het recht zich terug te trekken uit de reisovereenkomst. Hetzelfde recht bestaat als op grond van de geplande overstap of tussenlanding een vertraging van meer dan 8 uur zal gaan optreden. Voor wat betreft wijzigingen door de reisorganisatie voor vertrek, gelden verder de algemene voorwaarden van de reisorganisator.

Wijzigingen door de reiziger
Als het verzoek om een dergelijke wijziging binnen 28 dagen voor de datum van vertrek wordt gedaan en deze wijziging betrekking heeft op een andere vertrekdatum, geldt deze wijziging – indien deze door de reisorganisator wordt aangenomen – als een annulering, waarbij de reiziger aan de reisorganisatie annuleringskosten verschuldigd is. Al naargelang de aard van de geboekte reis gelden de annuleringskosten volgens de bepalingen onder het punt ‘opzegging door de reiziger’. Het omboeken naar een andere reis geldt als annulering met daarop volgende nieuwe boeking. De betreffende annulering wordt afgehandeld conform de bijbehorende annuleringsvoorwaarden die in deze aanvullende Reisvoorwaarden genoemd staan.

Aansprakelijkheid van RSD
Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 12 ANVR Reisvoorwaarden wordt zijn eventuele recht op schadevergoeding beperkt. Deze beperking volgt uit het feit, dat de dienstverlener of de reisorganisator, door het niet voldoen van de reiziger aan de meldingsplicht en klachtrapportage, niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen.

Stand: april 2018

Vervoersvoorwaarden

Naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij. Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of kijk op www.anvr.nl/ vervoersvoorwaarden.

Vergroting: